งานสร้างสุขภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

ทีมวิชาการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์และข้าวในจังหวัดพัทลุง

ทีมวิชาการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์และข้าวในจังหวัดพัทลุง

1 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นำเอกสารข้อมูลที่เก็บได้มารวบรวมและเขียนเป็นเอกสารวิชาการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้งานวิชาการในส่วนที่ 1 คือ การจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มชาวนาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,000.00 0.00 426.00 0.00 0.00 0.00 5,426.00