งานสร้างสุขภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

การประชุมร่วมกับผู้ให้ทุนเพื่อวางแผนการทำวิจัยและประเมินผล

การประชุมร่วมกับผู้ให้ทุนเพื่อวางแผนการทำวิจัยและประเมินผล

13 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ผู้เชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ได้กระบวนการดำเนินการใหม่ๆเพิ่มเติม และเป็นระบบมากขึ้น
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์สจรส.ม.อ. และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 5 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00