สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

พัฒนาศักยภาพครัวเรือนต้นแบบขยายผลรูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม

พัฒนาศักยภาพครัวเรือนต้นแบบขยายผลรูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม

19 มิถุนายน 2562
นายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ครัวเรือนต้นแบบต้องส่งทะเบียนผัก 20 ชนิด
  • ครัวเรือนต้นแบบเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบ คือ โรงเรียนโคกค่าย ดู 3 ประเด็น อาหารปลอดภัย  โภชนาการสมวัย ความมั่นคง คือ ผลิตเอง เหลือกินขาย เป็นรายได้ของโรงเรียน
  • ครัวเรือนต้นแบบเรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบรูปธรรมของตำบลควนรู คือ คุณนุสร พรหมรุ่ง ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง
  • ครัวเรือนต้นแบบของตำบลนาท่อมรับฟังบรรยายสรุป จาก นายกอบต.ควนรู  บรรยายสรุปการดำเนินการอาหารปลอดภัย อบต.ควนรู ทั้ง 3 ประเด็นใช้เวลามาหลายปี
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผลผลิต (Output) ครัวเรือนต้นแบบตำบลนาท่อม จำนวน 48 คน มีความรู้ เข้าใจ ระบบอาหารปลอดภัย ที่ทำ 3 ประเด็น ความปลอดภัย ความมั่นคง และโภชนาการสมวัย เพิ่มขึ้น
  • ผลลัพธ์ (Outcome) ครัวเรือนต้นแบบขยายผลระบบอาหารปลอดภัยมีความมั่นใจสามารถกลับมาดำเนินการในแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 8 หมู่บ้านโดยการเป็นครู ข ขยายผลในระดับพื้นที่ได้
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 48 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

ครัวเรือนต้นแบบขยายรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม 48 คนประกอบด้วย

  • ครัวเรือนต้นแบบที่เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 8 คน
  • ครัวเรือนต้นแบบที่เป็นสมัครใจจาก 8 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน จำนวน 40 คน
  • เงื่อนไขครัวเรือนต้นแบบ 1 ต้องมีทะเบียนการปลูกผักปลอดสารพิษ 20 ชนิดลดรายจ่าย 2. ครัวเรือนเลี้ยงผึ้งเพิ่มรายได้ 3.ครัวเรือนผลิตปุ๋ยใช้เอง/เลี้ยงไส้เดือนผลิตปุ๋ย
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 20,500.00 lock_open