สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

ตรวจสารปนเปื้อนในผัก ผลไม้ เนื้อสัตร์อาหารสดในตลาดนัดโคกม่วง และรวบรวมข้อมูลอาหารปลอดภัย 3 ประเด็น

ตรวจสารปนเปื้อนในผัก ผลไม้ เนื้อสัตร์อาหารสดในตลาดนัดโคกม่วง และรวบรวมข้อมูลอาหารปลอดภัย 3 ประเด็น

23 พฤษภาคม 2562
นายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คคบ.เก็บ ตัวอย่างอาหารในตลาด ตรวจสารเคมีปนเปื้อนในผัก ผลไม้  เนื้อสัตว์ อาหารสดในตลาด  จำนวน 7 ชนิด ในตลาดชุมชน ตลาดโคกม่วง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)
  - คคบ.ต.นาท่อม 14 คนมีความรู้ลงพื้นทีตลาดโคกม่วงตรวจหาสารเคมีตกค้างในอาหารในตลาดและให้ความรู้แก่ผู้ชื้อและผู้ขาย   -ผู้ผลิต ผู้ชื้อ ผู้ขาย ได้ความรู้จาก คคบ.ในการระมัดระวังในการเลือกชื้อของในตลาดอย่างมีความรู้ ปัจจุบัน 2562 มีการตรวจสารปนเปื้อน 7  ชนิด  ยาฆ่าแมลง(Tv Kit)  ฟอร์มาลินในอาหาร สารบอแรกซ์ในอาหาร  สารกันรา(ซาลิซิลิค)ในอาหาร สารฟอกขาวในอาหาร  น้ำมันทอดซ้ำ  สารเร่งเนื้อแดง จากการเก็บตัวอย่าง จำนวน 44 ตัวอย่าง100 % ผลลัพธ์ (Outcome)
  -  ผู้ผลิต ผู้ชื้อ ผู้ขาย ได้ความรู้จาก คคบ.ในการระมัดระวังในการเลือกชื้อของในตลาดอย่างมีความรู้ในปัจจุบัน 2562 มีการตรวจสารปนเปื้อน 7  ชนิด  ยาฆ่าแมลง(Tv Kit)  ฟอร์มาลินในอาหาร สารบอแรกซ์ในอาหาร  สารกันรา(ซาลิซิลิค)ในอาหาร สารฟอกขาวในอาหาร  น้ำมันทอดซ้ำ  สารเร่งเนื้อแดง     - จากการเก็บตัวอย่าง จำนวน 44 ตัวอย่าง100 %  ในวันที่ 21 และ 23 พฤษภาคม 2562 ผลการตรวจสารปนเปื้อน 7 ชนิดในอาหารในตลาดสดตำบลนาท่อม 2 ตลาด ไม่พบ 36 ตัวอย่าง คิดเป็น 81.81% และ พบ จำนวน 8 ตัวอย่าง 18%  โดยจำแนกตามชนิดสารปนเปื้อน ดังนี้  สารตกค้างยาฆ่าแมลง(TvKit) 2 ตัวอย่าง พบ 1 ตัวอย่าง 50% (ผักกาดขาว)  บอแรกซ์ 7 ตัวอย่าง พบ 1ตัวอย่าง 14.28% (ขนามซั้ง)  สารกันรา 7 ตัวอย่าง พบ 3 ตัวอย่าง  42.85%(ผักกาดดอง,กระเทียมดอง,มะม่วงดอง)  ฟอร์มาลิน 9 ตัวอย่าง ไม่พบ    สารฟอกขาว 11 ตัวอย่าง พบ 1ตัวอย่าง 9%(มันขี้หนู)- น้ำมันทอดซ้ำ 5 ตัวอย่าง พบ 2 ตัวอย่าง 40%(ร้านไก่ทอด.ร้านปลาหมึกทอด)    สารเร่งเนื้อแดง 3 ตัวอย่าง ไม่พบ     -กิจกรรมรณรงค์การพัฒนาตลาดไปสู่มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ  การจัดเวทีประชาสัมพันธ์ในตลาด เพื่อให้ความรู้ในการจัดตลาดนัดน่าซื้อ และพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป และจัดจัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชนผ่านหลายช่องทาง เช่น  งานตลาดนัดของดีนาท่อม มีการเปิดบูทสาธิต  เมนูอาหารแข่งขัน  เสวนาของผู้เกี่ยวข้อง  และในกิจกรรมงานอื่นในชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 14 คน
ประกอบด้วย

คคบ.ตำบลนาท่อม จำนวน 14 คน ประกอบด้วย  เทศบาลตำบลนาท่อม    รพสต.นาท่อม  สาธารณสุขอำเภอ เมือง จ.พัทลุงและตัวแทนภาคประชาสังคม  คือ  อสม.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open