สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

เพื่อหนุนเสริมครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนโมเดลบ้านหูยาน

เพื่อหนุนเสริมครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนโมเดลบ้านหูยาน

8 พฤษภาคม 2562
นายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ครัวเรือนต้นแบบครู ข ต้องเก็บข้อมูล พืช ผัก กินได้ที่ปลูก ขจำนวนชนิดที่ปลูกขั้นตำ 20 ชนิด นำมาส่ง
  2. ต้องผ่านการดูงานครัวเรือนต้นแบบบ้านหูยาน
  3. ครัวเรือนต้นแบบบ้านหูยานต้งเล่าเรื่องที่ตัวเองทำ และมีสื่อในการประชาสัมพันตัวเอง
  4. แลกเปลี่ยนสอบถาม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผลผลิต (Output) จำนวน 50 ครัวเรือนครู ข ขยายผล ผ่านหลักสูตรดูงานควนรู และครัวเรือนตันแบบบ้านหูยาน และได้กล่องผึ้ง 1 กล่อง กระถาง 10 ใบ พันธ์ไส้เดือน 3 กก
  • ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ตั้งไว้ เกิดครัวเรือนต้นแบขยายผล ทั้งง 8 หมู่บ้านปลูกผัก เลี้ยงผึ้ง ผลิตปุ๋ยใช้เอง ทุกหมู่บ้าน ทั้ง 8 หมู่บ้านอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 ครัวในระยะเริ่มต้น
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 48 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 10  คน ตัวแทนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ หมู่บ้านละ 5 ครัว  8  หมู่บ้าน จำนวน 40  ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 29,400.00 0.00 0.00 0.00 29,400.00 lock_open