สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสตรายงานความก้าวหน้า

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสตรายงานความก้าวหน้า

5 พฤษภาคม 2562
นายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ตาม 16 ตัวชี้วัด(เอกสารตามแนบ)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผลผลิต (Output) คณะทำงานได้ผลการวิเคราะห์ทำให้รู้สถานการณ์อาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม ทั้ง 3 ประเด็น อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร และโภชนาการสมวัย
  • ผลลัพธ์ (Outcome) นำผลการวิเคราะห์สถานการณ์ไปใช้ในการออกแบบวางแผนกับคณะทำงานเพื่อยกร่างทำแผนยุทธศาสตร์อาหารของเทศบาลตำบลนาท่อม และผลักดันกิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรมอาหารปลอดภัยเข้าสู่แผนกิจกรรมโครงการให้งานงานอาหารปลอดภัยของเทศบาลสำเร็จ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 lock_open