สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่

กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่

1 มีนาคม 2562
นายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ประชาสัมพันธ์ก่อนล่วงหน้าว่ามีกิจกรรมขยะแลกไข่ในวันประชุมหมู่บ้าน
  2. เจ้าหน้าที่เทศบาลนำไข่มาแลกขยะอันตราย
  3. ทำอย่างนี้ทุกหมู่บ้าน ทั้ง8 หมู่บ้าน
  4. เมื่อได้ขยะมาจำนวนมากๆ รวบร วมส่ง อบจ.
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) - ชุมชนเกิดความตระหนักนำขยะอันตรายมาแลกไข่ทุกหมู่บ้านทั้ง 8 ชุมชน

ผลลัพธ์ (Outcome) - ขยะอันตรายในชุมชนลดลงและมีการจัดการเป็นระบบมากขึ้น ชุมชนมีพื้นที่ปลูกผักเพิ่มขึ้นทำให้ลดสารเคมีปนเบื้นในดิน - สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ขยะอันตราบลดลงและมีที่เก็บทุกศาลาหมู่บ้าน ครัวเรือนมีการคัดแยกเพิ่มขึ้น

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มประชาชนทุกกลุ่มวัย ที่มีขยะอันตรายนำมาแลกไข่เพื่อลดมลภาวะและนำขยะอันตรายออกมาจากดินที่ทำให้ดินปนเปื้อนสารเคมีลดลง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open