สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและลงนามร่วมกับนายอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและลงนามร่วมกับนายอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

8 กุมภาพันธ์ 2562
นายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ลงนามเข้าร่วมโครงการ เช็น MOUโดยนายก (ไม่ใช้งบประมาณ)มี 2 ประเด็นขับเคลื่อน คือ  การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และการจัดการระบอาหารปลอดภัย -ฟังคำชี้แจงและและเขียนแผนดำเนินงานทั้ง 2 ประเด็นโดยนายกเป็นประธานและ ผอ.รพสตงเป็นเลขานุการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผลผลิต (Output) นายกเทศมนตรีและผอ.รพสต.นาท่อม ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3 คนร่วมลงนามความร่วมมือเป็นนคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม
  • ผลลัพธ์ (Outcome) การลงนามเข้าร่วมโครงการ เช็น MOUโดยนายก ใช 2 ประเด็นขับเคลื่อน คือ  การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และการจัดการระบอาหารปลอดภัย ดังนั้นการดำเนินการทั้ง 2 ประเด็นในการขับเคลื่อน ใช้ คณะ พชต. ตำบลนาท่อมนี้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ส่วนวิธีการนั้น โดย แต่งตั้งคณะทำงานที่มาจากทุกภาคส่วน และต้องมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในครั้งถัดไป
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 21 คน
ประกอบด้วย
  • นายกเทศมนตรีตำบลนาท่อม
  • ผอ.รพสต.ตำบลนาท่อม
  • ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านตำบลนาท่อม
  • พัฒนาชุมชน -เกษตรกรตำบล -ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open