สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

วิเคราะห์ข้อมูลและยกร่างแผนระบบอาหารตำบลนาท่อม

วิเคราะห์ข้อมูลและยกร่างแผนระบบอาหารตำบลนาท่อม

19 เมษายน 2562
นายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลำดับขั้นตอนกระบวนการ

 1. ทบทวนคืนข้อมูลแก่หน่วยงานเพื่อยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลตำบลนาท่อม รพสต.บ้านนาท่อม
 2. จัดระบบเรียบเรียงข้อมูล เป็นหมวดหมู่ ประเด็นอาหารปลอดภัย ประเด็นความมั่นคง และ โภชนาการสมวัย ที่ได้รับการยืนยัน เพื่อใช้อ้างอิงและคืนข้อมูลแก่คณะทำงาน พชต.และชุมชน
 3. ผู้เกี่ยวข้อง รพสต.บ้านนาท่อม โดย ผอ.รพสต  เทศบาลตำบลนาท่อม โดย ปลัด  และตัวแทน ผอ.กองการศึกษาของเทศบาลตำบลนาท่อม ได้เสนอแผนเพื่อนำเข้า แผนของเทศบาลในปีงบประมาณ 2563 ส่วนปีงบประมาณ 2562 ที่กำลังดำเนินการ ให้ปรับแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการขยายผลอหารปลอดภัยของตำบลนาท่อม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)

 • คณะทำงานที่รับผิดชอบหลักจากหน่วยงาน รพสต.บ้านนาท่อม ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม หัวหน้าสำนักเทศบาลตำบลนาท่อม และคณะทำงานโครงการ มีความรู้ เข้าใจ สถานการณ์ปัญหาประเด็นอาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร และโภชนการสมวัย ของตำบลนาท่อม

ผลลัพธ์ (Outcome)

 • เกิดการทบทวนแผนงานของเทศบาล ทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่
 1. เรื่องอาหารปลอดภัย ทางเทศบาลมีการดำเนินการตามกิจกรรมในเทศบัญญัติ ในระดับปฏิบัติการการให้ความรู้เป็นหลัก ไม่ได้ตรวจสารเคมีตกค้าง 6 ชนิด
 2. เรื่องความมั่นคงทางอาหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังขาดความมรู้ และการสื่อสาร ยังจำเป็นต้องอบรมให้ความรู้กับคณะทำงานผู้เกี่ยวข้อง
 3. เรื่องโภชนาการสมวัย มีการดำเนินงานปกติ ยังขาดการทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม ถ้านำร่อง ด้วย ระบบอาหาร Thai school lunch
 • เกิดการร่วมกันของ รพสต.บ้านนาท่อม เทศบาลตำบลนาท่อม และคณะทำงานจากภาคส่วนอื่น ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาทั้ง 3 ประเด็น โดยการเสนอเข้าสู่แผนของตำบลในปี 2563 ด้วยการจัดทำเป็นร่างแผนการจัดการระบบอาหารปลอดภัย ที่มีแผนกิจกรรมอาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการสมวัย
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 11 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานจากตัวแทนทุกภาคส่วน

 1. นายถาวร คงศรี ผู้ประสานงานหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. นางวิภา พรหมแท่น หัวหน้าสำนักเทศบาลตำบลนาท่อม รองประธาน
 3. นายอนุชา เฉลาชัย  กำนันตำบลนาท่อม ประธานโครงการ
 4. นางสุมาลี ศรีโดน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาท่อม เลขานุการ
 5. นายอำนวย กลับสว่าง ภาคประชาสังคม คณะทำงาน
 6. นางกชกาน คงชู    ปลัดเทศบาลและเลขานุการกองทุนฯ    คณะทำงาน
 7. นายสุวรรณชัย  นิยมสกุล ผอ.รพสต.ตำบลนาท่อม คณะทำงาน
 8. นางประภาพรรณ ศรีราม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 คณะทำงาน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,500.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 lock_open