สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

ประชุมคณะทำงาน

ประชุมคณะทำงาน

26 มีนาคม 2562
นายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • กำนันประธานโครงการ นายอนุชา เฉลาชัย เปิดการประชุม โดยชี้แจงวัตุประสงค์ โครงการและวัตถุประสงค์กิจกรรมนี้
 • เพื่อทบทวนข้อมูลที่คณะทำงานเก็บเพื่อทบทวน เติมเต็มข้อมูลก่อนการวิเคราะห์
 • เพื่อเตรียมจัดทำข้อมูลเพื่อการคืนข้อมูลให้คณะทำงานที่เป็นกลไกของตำบล คือ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม ที่ขับเคลื่อน เรื่อง อาหารปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมประเด็นขยะ
 • เพื่อนำข้อมูลที่ผ่าน กลไก พชต.ยกร่างเป็นแผนอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในวันที่ 19 เมษายน 2562
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)

 • คณะทำงาน 9 คน เข้าร่วมประชุม ร่วมเรียนรู้ร่วมกันประเด็น การจัดการอาหารปลอดภัยจาก สื่อเรื่อง อาหารปลอดภัยเปลี่ยนชุมชน และ ทำการช่วยกันดูและสะท้อนข้อมูลที่คณะทำงานเก็บมาเป็นร่างระบบอาหารของตำบลนาท่อม
 • คณะทำงานมีความรู้ในการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย 3 ประเด็น  ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย พร้อมคืนข้อมูลให้ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม(กลไกการทำงานเรื่องอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม) ผลลัพธ์ (Outcome) -ได้ร่างแผนระบบอาหารตำบลนาท่อม ที่มีกิจกรรมพร้อมนำเสนอกรรมการพัฒนาแผนตำบลนาท่อม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 9 คน จากที่ตั้งไว้ 21 คน
ประกอบด้วย
 • เทศบาล 2 คน หัวหน้าสำนักปลัดและปลัดเทศบาล
 • ผอ.รพสต. 1 คน
 • ฝ่ายท้องที่ กำนัน 1 คน
 • อสม. 1 คน
 • หัวหน้ากลุ่มบ้านหูยาน 1 คน
 • นักวิชาการ 1 คน
 • ภาคประชาชน 2 คน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 6,200.00 lock_open