สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

ประชุมคณะทำงาน 8

ประชุมคณะทำงาน 8

2 ธันวาคม 2561
นายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • คณะทำงานทั้ง 5 คน ร่วมคิดออกแบบ การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวร่วมกับเทศบาล ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ถ่ายทอดฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 เสนอของงบประมาณเพื่อดำเนินการผลิตเมล็ดพันธ์ไว้ใช้เองและผลิตให้กับศูนย์เมล็ดพันธ์ และชุมชนได้มีเมล็ดพันข้าวใช้เพียงพอ เหลือขายพันธ์ข้าวในราคาที่ดีกว่าแก่เกษตรชาวนา ในการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวนาของตำบลนาท่อมและตำบลใกล้เคียงได้ใช้เมล็ดพันธ์ที่ผลิตเอง
  • ไม่ใช้งบประมาณ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผลผลิต คณะทำงานเสนอแผนขยายผลรูปแบบการดำเนินงานแบบบูรณาการ ได้จัดทำข้อเสนอโครงการผลิตข้าวเมล็ดพันธ์บ้านโคกแย้มใช้กับชุมชนเหลือขายให้ศูนย์  เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ตำบลนาท่อม
  • ผลลัพธ์  สภาเทศบาลตำบลนาท่อมได้ผ่านโครงการอนุมัติให้บ้านโคกแย้มขับเคลื่อนเพิ่มการผลิตข้าวผลลิตข้าวอินทรีย์ โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ข้าวสำหรับเกษตรที่ขึ้นทะเบียนทำนาข้าวในปี 2563 และสภาเทศบาลได้สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาอินทรีย์ชุมชนบ้านโคกแย้ม โดยการปรับปรุงระบบน้ำให้เกษตรกรผู้ทำนา ทำให้เกษตรกรมีปัจจัยเอื้อสนับสนุนการทำนาเพิ่มขึ้น ตลาดจนระบบการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนา ได้ถึง 3  ครั้งต่อปี
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 12 คน
ประกอบด้วย
  • ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 นายถาวร คงนิล
  • กำนันอนุชา เฉลาชัย กำนันตำบลนาท่อม ประธานโครงการ
  • นางกชกาน คงชู ปลัดเทศบาล คณะทำงาน
  • นายสมนึก นุ่นด้วง คณะทำงาน
  • นายถาวร คงศรี ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open