สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงาน

ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงาน

31 สิงหาคม 2562
นายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.สรุปกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ 2.จัดทำเอกสารการเงิน 3. รวบรวบเอกสารนำเสนอเพื่อรวบรวมเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)   -คณะทำงาน12 คนได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์เป็นชุดความรู้นำไปใช้ในการยกระดับงาน  ขยายผล ขยายพื้นที่การดำเนินงานที่ใหญ่ขั้น  1 ชุด ที่สะท้อนผลผลิต  ผลลัพธ์ ผลกระทบในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมกรรม ผลลัพธ์ (Outcome)   -คณะทำงาน 12 คนได้ชุดบทเรียนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารหารปลอดภัยรูปแบบของชุมชนบ้านหูยาน  รูปแบบระบบอาหารตำบลนาท่อมที่ใช้พื้นที่ต้นแบบบ้านหูยานขยายผลทั้งตำบลโดยใช้กลไก คณะพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลขับเคลื่อน โดยใช้แผนชุมชนที่ปรับแล้วมาสู่ปรับแผนพัฒนาตำบลที่ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบล   

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 12 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานแผนงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัย ตำบลนาท่อม 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open