สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการของศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้(ศวสต.)ปีที่ 2 พ.ศ.2561 - 2562 ครั้งที่ 5

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการของศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้(ศวสต.)ปีที่ 2 พ.ศ.2561 - 2562 ครั้งที่ 5

23 สิงหาคม 2562
นายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รับฟังข้อเสนอแนะ และการสะท้อนจากคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)     ผู้รับผิดชอบแผนงาน มีความรู้ เข้าใจเพิ่มขึ้น ในการทำงานที่มุ่งเน้นข้อมูลเป็นฐานในการขับเคลื่อน ในการจะขยายผลอย่างไร  การเชื่อมต่อ สานต่อ การต่อยอด ให้เข้าสู่กิจกรรมปกติของหน่วยงาน  โดยกลไกล พชอ(คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ)โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์มากขึ้น ผลลัพธ์ (Outcome) เป็นการนำ โมเดลบูรณาการเข้าสู่งานปกติ  และทำงานปกติไปสู่ผลลัพธ์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open