สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

ประชุมเตรียมกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่โซนใต้กล่าง ประเด็นระบบอาหาร(ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย)

ประชุมเตรียมกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่โซนใต้กล่าง ประเด็นระบบอาหาร(ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย)

20 สิงหาคม 2562
นายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมกันออกแบบนำเสนอเป็นเอกสารประกอบด้วย -พ้อยนำเสนอ -เอกสารที่จัดเรียง -แนวทางในการดำเนินงาน   เพื่อเป็นเอกสารให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมกับฟัง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)  เอกสารสำหรับใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 1 เล่ม ผลลัพธ์ (Outcome) เอกสารได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมเต็ม เพื่อการแก้ไขให้เป็นฉบับสมบูรณ์

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 12 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน แผนงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม จำนวน 12  คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 lock_open