สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม

13 สิงหาคม 2562
นายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงนแผนงานโครงการ  นำเสนอข้อมูลจากการสำรวจและนำมาเรียบเรียงเสนอต่อคณะทำงานพัฒนาชีวิตตำบลนาท่อมได้พิจารณา  สะท้อนผลและเสนอแนะเพิ่มเติม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)
    การพิจรารณาได้โครงการตามข้อเสนอของคณะทำงาน จำนวน      แผนงาน โดยแยกเป็น       1  กิจกรรมโครงการด้านอาหารปลอดภัย        โครง       2. กิจกรรมโครงการด้านความมั่นคงทางอาหาร      โครง       3. กิจกรรมโครงการด้านโภชนาการสมวัย        โครง ผลลัพธ์ (Outcome)       เกษตรตำบล  ได้มีข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรให้มีมาตรฐานรับรอง เช่น  Q  GAP โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่ม โดยการปรับแผนให้ตำบลนาท่อม       พัฒนาชุมชน  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในตำบลนาท่อมมีเครื่องหมาย อย โดยสนับสนุนชุมชนหมู่ที่ 1 นำร่อง และส่งเสริมการรวมกลุ่มทำเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 11 คน จากที่ตั้งไว้ 11 คน
ประกอบด้วย

คณะพัฒชนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อมและคณะทำงานแผนงานโครงการซึ่งซ้ำช้อนกัน  จำนวน 11  คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,100.00 0.00 1,560.00 0.00 0.00 0.00 3,660.00 lock_open