สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

สื่อสารรณรงค์ในงานตลาดนัดของดีนาท่อมประจำปี 2562

สื่อสารรณรงค์ในงานตลาดนัดของดีนาท่อมประจำปี 2562

11 กรกฎาคม 2562
นายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 11  กรกฎาคม 2562 - กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว ของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กร จัดบูทจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ช่วงบ่ายประกวดทำอาหารพื้นบ้าน กิจกรรมตลาดนัดความรู้และภูมิปัญญาพื้นบ้านและกิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรม
-เสวนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับการจัดการด้านอาหารปลอดภัย โดยวิทยาการเสวนา  คนที่ 1 สาธารณะสุขอำเภอเมืองนายจากฤกธิ์  ปิยะวาจานุสรณ์  2 นายอนุชา เฉลาชัย กำนันตำบลนาท่อมและผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม  3.นายถาวร  คงศรี  ผู้รับผิดชอบโครงการ  4.นางกชกาน  คงชู ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม เลขากองทุนสปสช. และคณะทำงานอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม วันที่ 12  กรกฎาคม 2562 -กิจกรรมสาธิต เรียนรู้แต่ละบูธ เกี่ยวกับของดีนาท่อมแต่ละหมู่บ้านกับการจัดการอาหารปลอดภัย กิจกรรมจากครัวเรือนขยายผลโมเดลหูยาน ร่วมกันทำอาหารมาร่วมรับประทานของเครื่อข่ายอาหารปลอดภัยใน 8 หมู่บ้าน -กิจกรรมเสวนา  เรื่อง แนวทางการจัดการอาหารปลอดภัยสำหรับครอบครัวและชุมชน ดำเนินรายการโดย นายฤทธิชัย พลนุ้ย วิทยากรเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวจังหวัดพัทลุง  ผู้เสวนา คือ นายสมนึก  นุ่นด้วง คณะทำงาน  นางสุมาลี  ศรีโดน  หัวหน้ากลุ่ม สวนผักชุมชนคนหูยาน  และนางกชกาน  คงชู  ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)  จำนวนประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดของดีตำบลนาท่อม จำนวน  300  คน มีความรู้  ในกิจกรรมโครงการการจัดการอาหารปลอดภัยของตำบลนาท่อม เพิ่มขึ้น จากการคืนข้อมูลผ่านนิทรรศการ  บูทแสดงสินค้า การเสวนาของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ (Outcome) กลไกพชอ.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอ นายพงษ์เทพ ประทุมสุวรรณ ประธานเข้าร่วมรับฟังการเสนวนา รู้และเข้าใจผลการดำเนินงานระบบอาหารปลอดภัยของตำบลนาท่อม  และมีสาธารณะสุขอำเภอเมืองเข้าร่วมเสวนาทำให้ตำบลนาท่อมสะท้อนผลการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย และประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมขยะ  มีปัญหาลดลงจากการที่คนในชุมชนมีความรู้และลงมีจัดการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 300 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย

-คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมือง โดยนายอำเภอเมือง นายพงษ์เทพ  ประทุมสุวรรณ ประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการ 30 คน -คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม โดยนายกเทศมนตรี ประธาน และรองประธานในงานพิธี 20 คน -คณะทำงานแผนงานขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม 10  คน -ประชาชน ทุกกลุ่มวัยที่เข้าร่วมงาน 240 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 lock_open