สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสต.

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสต.

25 พฤษภาคม 2562
นายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมมีปัจจัยเอื้อปัจจัยเอื้อต่อการขับเคลื่อนระบบอาหาร 3 ประเด็น - การขับเคลื่อนจังหวัดพัทลุง สู่เมือง เกษตรอินทรีย์  วิถียังยืน อยู่ในกระบวนการสร้างการรับรู้และขยายผล - การท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดพัทลุง ประเด็นเกษตรอาหารปลอดภัยที่มีความโดดเด่น - เทศบาลตำบลนาท่อม มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร  วัฒนธรรมเลิศล้ำ เกษตรกรรมยังยืน ชุมชนน่าอยู่ สู่สุขภาวะ - การขับเคลื่อนระบบอาหารระดับตำบลนาท่อม ใช้กลไก พชต เชื่อมงานสู่ความสำเร็จได้เร็จขึ้น โดยมีพื้นที่บ้านหูยานเป็นต้นแบบการจัดการอาหารปลอดภัย - โครงการผึ้งจะรักษ์นาท่อม เทศบาลตำบลนาท่อมส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งทุกหมู่บ้านทั้งตำบล โดยผ่านแผนตำบล - ชุมชนบ้านหูยานเชื่อมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี พัฒนา 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์โดยพัฒนาชุมชน

การสนับสนุนเชื่อมโยงเครือข่าย โดยมีสื่อ เพลง มาสคอร์ดผึ้ง ฯลฯ

อุปสรรคที่พบ   - ผู้นำ  คณะทำงาน ประชาชนขาดความรู้ ระบบอาหารปลอดภัย ทำให้ขับเคลื่อนงานได้ช้า
แนวทางการแก้ปัญหาร     -ศึกษาดูงานควนรู

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) -คณะทำงานและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม จำนวน 25  คน มีชุดข้อมูลความรู้สถานการณ์ อาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร  โภชนาการสมวัย ของพื้นที่ตำบลนาท่อม  แนะร่วมกันกำนหนดแนวทางแก้ปัญหา ผลลัพธ์ (Outcome) -คณะทำงานและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม ยกร่างแผนระบบอาหาร แต่ละภาคส่วนร่วมกันเสนอกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ทั้ง 3  ประเด็นในร่างแผนยุทศาสตร์
-คณะทำงานที่เป็นคณะกรรมการปรับแผนพัฒนาตำบลได้ร่วมกันนำข้อเสนอจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปปรับในแผนพัฒนาตำบล สู่การผลักสู่เทศบัญญัติปี 2563

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ผู่้รับผิดชอบ 1 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open