สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนงานกลาง ระบบสนับสนุน HIA

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนงานกลาง ระบบสนับสนุน HIA

16 พฤศจิกายน 2560
hsmiscachsmiscac
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.1 แจ้งที่ประชุมทราบ โดยมีทีมคณะอาจารย์จากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มอ.หาดใหญ่ ชี้แจงถึงโครงการที่ดำเนินการ่วมกับ สสส. วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด และการจัดการขยะมูลฝอย เป็น 1 ในโครงการนั้น 1.2 ชี้แจงถึงแนวทางในการปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานโครงการผลของการประยุกต์ใช้กระบวนการ CHIA ในการจัดการขยะมูลฝอย ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
1.3 ชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงานกองทุนตำบล ประเด็นการจัดการขยะมูลฝอย แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ตัวอย่างกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน ระดับตำบลโดยทีมคณะอาจารย์ 1.4 ชี้แจงถึงสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่ตำบลพรุใน การจัดการตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาและ ปัจจุบันที่กำลังดำเนินการอยู่ รวมถึงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของเทศบาลตำบลพรุใน ปี 2558-2562

1.5 ร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โครงการผลของการประยุกต์ใช้กระบวนการ CHIA ในการจัดการขยะมูลฝอย ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย
  1. ตัวแทนจากเทศบาลตำบลพรุใน จำนวน 7 คน
  2. ผู้อำนวยการโรงเรียนในตำบลพรุในจำนวน 5 คน
  3. กรรมการชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน
  4. ประธานสภาวัฒนธรรม จำนวน 1 คน
  5. ตัวแทนโรงแรม จำนวน 1 คน
  6. ประธาน อสม. ตำบลพรุใน จำนวน 1 คน
  7. แพทย์ประจำตำบลพรุใน 1 คน
  8. ตำแทนผู้ใหญ่บ้านตำบลพรุใน จำนวน 1 คน 9.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 14 คน
  9. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ จำนวน 2 คน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 26,790.00 420.00 0.00 0.00 28,710.00 lock_open