สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

8 พฤศจิกายน 2561
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 49 คน จากที่ตั้งไว้ 49 คน
ประกอบด้วย

-สจรส.มอ.

-สภาองค์กรชุมชน

-สมาคมผู้บริโภค

-อปท.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 60,385.00 4,833.00 0.00 0.00 70,218.00 lock_open