สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ ศวสต. ปีที่2พ.ศ.2561-2562ครั้งที่3

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ ศวสต. ปีที่2พ.ศ.2561-2562ครั้งที่3

28 กรกฎาคม 2561
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 130 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

สจรส.ม.อ.,อปท.,สปสช.,ภาคประชาชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
40,600.00 7,500.00 212,767.00 13,181.00 1,087.00 0.00 275,135.00 lock_open