สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

รายงานผลโครงการ

รายงานผลโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
2.แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการศึกษาในแต่ละพื้นที่ 3.หารือแนวทางการนำความต้องการของชุมชนมากำหนดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในอนาคต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาวะในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน ประกอบด้วยจังหวัด สตูล กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรังและระนอง จำนวน 12 คน และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สจรส.จำนวน 4 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,920.00 0.00 0.00 0.00 3,920.00 lock_open