สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ลงพื้นที่ ครั้งที่ 6

ลงพื้นที่ ครั้งที่ 6

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-พูดคุยประเด็นความภาคภูมิใจในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดโนด ตำบลม่วงกลวง -เปิดประเด็นภาพมองในอนาคต นำไปสู่การระดมความคิดเห็นเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน -ความคาดหวังในการสนับสนุนของหน่วยงานในท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบพึ่งตนเอง
2.ได้วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของชุมชนในด้านการจัดการท่องเที่ยว 3.ได้รับทราบความคาดหวังการสนับสนุนของภาครัฐ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

1.กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 2.กลุ่มแกนนำในการบริหารจัดการ 3.ผู้นำกลุ่มย่อย เช่น กลุ่มบริการเรือนำเที่ยว กลุ่มแม่ครัว กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 17,487.00 0.00 0.00 0.00 22,487.00 lock_open