สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3

ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3 ในการเก็บข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ได้ทราบข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ประมง เช่น กุ้งเคยอบแห้ง น้ำพริกปลาป่น กะปิผงสำเร็จรูป ปลาเค็มฝังดินและเมล็ดมะม่วงหินพานต์
  • ท่าเรือที่กลุ่มเรือใช้บริการนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังหมู่เกาะนอกชายฝั่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยกลุ่มเรือหางยาวหลายกลุ่มใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเดินทางไปยังเกาะกำ เกาะค้างคาวและเกาะญี่ปุ่น รวมทั้งเส้นทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมคือ เกาะพยามและเกาะสิมิลัน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

นักวิจัย 2 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 3,128.00 0.00 0.00 0.00 4,128.00 lock_open