สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ลงพิ้นที่ ครั้งที่ 5

ลงพิ้นที่ ครั้งที่ 5

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ประชุมกลุ่มย่อยให้ชุมชนได้เล่าถึงพัฒนาการการจัดการท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวง
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องผลิตภัณฑ์ของชุมชนและเส้นทางการขสยผลิตภัณฑ์
  • เข้าสังเกตการณ์การจัดงานของชุมชน เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิ่งระยะไกล จ.ระนอง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้ทราบถึงพัฒนาการการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 - 2561 ซึ่งจัดการท่องเที่ยวบนความใส่ใจต่อฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งคำนึงถึงความต้องการของคนในชุมชน 2.ได้เข้าสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน (เป็นช่วงที่จังหวัดระนองจัดการแข่งขันวิ่งระยะไกล ปลายทางอยู่ที่ชุมชนม่วงกลวง)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย
  • ผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนของตำบลม่วงกลวง จำนวน 22 คน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 15,128.00 0.00 0.00 0.00 20,128.00 lock_open