สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ลงพื้นที่ สรุปผลการศึกษาต่อสาธารณะ

ลงพื้นที่ สรุปผลการศึกษาต่อสาธารณะ

17 กุมภาพันธ์ 2562
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สินสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
2.นำเสนอผลการศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาวะการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง 3.รับฟัง/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอเพิ่มเติม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ได้รายงานผลการศึกษาต่อสาธารณะ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวงได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นและความต้องการเพิ่มเติมของชุมชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย
  • ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้นำชุมชนและลูกบ้านที่สนใจ
  • แกนนำกลุ่มบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 10,128.00 0.00 0.00 0.00 15,128.00 lock_open