สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ลงพื้นที่ ครั้งที่ 4

ลงพื้นที่ ครั้งที่ 4

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ประชุมกลุ่มย่อยตัวแทนกลุ่มเรือหางยาวนำเที่ยว ซึ่งมีอยู่ 3 กลุ่ม
  • จัดกลุ่มพูดคุยผู้ถือหุ้นท่องเที่ยวชุมชนคลองลัดโนด ประเด็นแนวความคิดและความเชื่อมั่นในการลงหุ้นจัดการท่องเที่ยวในชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ได้ข้อมูลสภาพการทำงานของกลุ่มเรือหางยาวนำเที่ยวซึ่งเป็นอาชีพเสริมจากการทำประมงชายฝั่ง และการทำงานร่วมกับกลุ่มท่องเที่ยวคลองลัดโนด
  • ได้ทราบถึงความเป็นมาและจุดเริ่มต้นของการร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการลงหุ้นเพื่อจัดการท่องเที่ยวชุมชนคลองลัดโนด ตำบลม่วงกลาง ผลการดำเนินงานในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมา วิธีการบริหารจัดการ จนถึงการปันผลให้ผู้ถือหุ้นและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการบริจาคเงินบางส่วนเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย
  • ตัวแทนกลุ่มเรือหางยาวนำเที่ยวและผู้ถือหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวง จำนวน 15 คน นั่งพูดคุยให้ข้อมูล แยกกันในแต่ละกลุ่ม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 17,348.00 0.00 0.00 0.00 22,348.00 lock_open