สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2

ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • พบปะพูดคุยเพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้น
  • ลงดูพื้นที่หลักในการจัดกิจกรรมของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนคลองลัดโนด ต.ม่วงกลวง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ได้ทราบถึงการดำเนินงานของการจัดการท่องเที่ยวชุมชนคลองลัดโนด ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย
  • กลุ่มแกนนำที่จัดการท่องเที่ยวชุมชน ตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ร่วมจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 12,128.00 0.00 0.00 0.00 17,128.00 lock_open