สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

รับฟังคำชี้แจง โครงการ

รับฟังคำชี้แจง โครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • แนะนำขอบเขตงานของสถาบันการจัดการระบบสุขภาวะ ม.อ.
  • รับฟังการชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • วิธีการศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบด้านสุขภาวะ (HIA) ในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ได้รู้จักสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ.
  • เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและวิธีการศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
  • สามารถกำหนดแนวทางการศึกษาและแผนงานในการลงพื้นที่อย่างคร่าว ๆ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย
  • อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
  • นักศึกษาปริญญาโท
  • ผู้สนใจที่ทำงานคลุกคลีอยู่กับชุมชน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,920.00 0.00 0.00 0.00 3,920.00 lock_open