สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ลงพื้นที่ ครั้งที่ 1

ลงพื้นที่ ครั้งที่ 1

8 กันยายน 2561
นายวิโรจน์ ภู่ต้องนายวิโรจน์ ภู่ต้อง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนม่วงกลวง พบชาวบ้านในที่ประชุมของตำบล สัมภาษณ์ประธานการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านม่วงกลวง คุณวิลาวัลย์  เสบสบาย 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ทราบข้อมูลชุมชน บริบทชุมชน ที่มาของกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

สมาชิกกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จำนวน 5 คน นักวิจัย 4 คน เข้าร่วมในที่ประชุมของตำบลม่วงกลวง ซึ่งประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน จำนวนประมาณ 40 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,500.00 0.00 7,128.00 0.00 0.00 0.00 10,628.00 lock_open