สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมหารือ การผลักดันแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพ และชุมชนท้องถิ่น (Guideline) สู่มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

การประชุมหารือ การผลักดันแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพ และชุมชนท้องถิ่น (Guideline) สู่มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

5 กันยายน 2565
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 1.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม 1.2 การจัดทำแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม และการนำไปใช้       ในโรงพยาบาลที่ผ่านมา โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบาย     สาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ดร.เพ็ญ สุขมาก อาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม เนื่องจากเป็นประชุมครั้งแรก ยังไม่มี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 3.1 นำเสนอ Guideline แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการ สุขภาพและชุมชนท้องถิ่น และข้อมูลการประเมินการนำ Guideline ไปปรับใช้ โดย ดร.ซอฟียะห์ นิมะ อาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 การผลักดันแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมฯ สู่มาตรฐานหน่วย บริการปฐมภูมิ หรือมาตรฐานโรงพยาบาล 4.2 การจัดตั้งคณะทำงานผลักดันสู่มาตรฐานหน่วยบริการ ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่น ๆ ถ้ามี 5.1 นัดหมายการประชุมครั้งถัดไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ได้แนวทางการขับเคลื่อน Guideline ไปสู่มาตรฐานบริการปฐมภูมิ ดังนี้
  1. ปรับ Guideline รายละเอียดบางเรื่องให้ชัดขึ้น
  2. การผลักดันมี 2 แนวทาง คือ นำร่องปฏิบัติการ และเสนอในเชิงนโยบายเข้าสู่มาตรฐาน HA

- ส่วนแนวทาง Guideline ทีจะปรับตรงนี้จะทำให้ส่วนงานมีความยืดหยุ่นเพื่อ Apply เข้าสู่สถานบริการเอกชน - การนำ Guideline ไปใช้กับ รพ.สต.ต้องไม่ยุางยากและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จับต้องได้ ที่ผ่านมาจะเป็นหลักการวิชาการ แต่หน่วยปฏิบัติการต้องการความชัดเจนในเรื่องที่จะทำ - Guideline ต้องเพิ่ม case study หรือ โมเดล และเริ่มต้นทำในบางเรื่องที่สำคัญ เช่น อาหารฮาลาล เชื่อมโยงกับอาหารปลอดภัย มองไปที่วัฒนธรรมอาหารฮาลาลและปลอดภัย - เอา Guideline ไปขายให้กับ อปท.72 แห่ง จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหานวัตกรรม มีใบประกาศ น่าจะทำให้เกิดการนำไปปรับใช้ ทำควบคู่กับการประสานกับ สรพ.ในการนำประเด็นนี้ไปปรับใช้ - ขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนพหุวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นร่วมกับ ศบ.สต. - แต่งตั้งคณะทำงานชุดขับเคลื่อน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 22 คน
ประกอบด้วย

 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open