สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมทีมวิชาการแพทย์พหุวัฒนธรรมหารือแนวทางการผลักดันระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมฯ

ประชุมทีมวิชาการแพทย์พหุวัฒนธรรมหารือแนวทางการผลักดันระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมฯ

29 มิถุนายน 2565
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์พหุวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดการผลักดันแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนท้องถิ่นสู่มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แนวทางในการผลักดัน ดังนี้ 1.ปรับคู่มือ โดยประมวลผลร่วมกับผลการประเมินของ อ.ปรียา 2.นัดประชุมคณะทำงานเพื่อนำเสนอคู่มือที่ปรับ และหาแนวทางร่วมในการขับเคลื่อนร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย
  1. ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนใต้
  2. โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา
  3. โรงพยาบาลสตูล
  4. โรงพยาบาลธารโต จังหวัดยะลา
  5. โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
  6. สถาบันนโยบายสาธารณะ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,100.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00 0.00 5,750.00 lock_open