สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
กิจกรรม : อ่านร่างข้อมูลให้การบริการแบบ Muslim Friendly สำหรับกลุ่มลูกค้ามุสลิมเกี่ยวกับหลักปฎิบัติและสิ่งที่ควรพึงระวังในบริบทของการให้บริการแบบ Muslim Friendly
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
4
รวม 4
groups
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม