สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
กิจกรรม : การรวบรวมข้อมูลสรุปจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการและการจัดประชุมในการดำเนินงานขับเคลื่อนแนวทางสุขภาพพหุวัฒนธรรมในสถานบริการของรัฐและเอกชนในพื้นที่ท่องเที่ยว
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
1
รวม 1
groups
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม