สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
กิจกรรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "คู่มือภาษาเพื่อการสื่อสารในธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ"
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
60
รวม 60
groups
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม