สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
กิจกรรม : ประชุมปรึกษาหารือจัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
10
รวม 10
groups
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม