สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมหารือการดำเนินงานความมั่นคงทางสุขภาวะ 4 ประเด็น

ประชุมหารือการดำเนินงานความมั่นคงทางสุขภาวะ 4 ประเด็น

26 กรกฎาคม 2565
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 9 คน จากที่ตั้งไว้ 0 คน
ประกอบด้วย
  1. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. คณะทำงานสถาบันนโยบายสาธารณะ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,757.00 0.00 0.00 0.00 1,757.00 lock_open