สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมเพื่อชี้แจงการรายงานผลกิจกรรมของโครงการและการจัดทำรายงานการเงินผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ

ประชุมเพื่อชี้แจงการรายงานผลกิจกรรมของโครงการและการจัดทำรายงานการเงินผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ

19 มิถุนายน 2561
Chutima RodniamChutima Rodniam
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

10.00-11.00 น. วิทยากรจากทีม สจรส. ม.อ. แนะนำเวปไซต์ศูนย์วิชาการการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.) http://hsmi2.psu.ac.th/scac/และการใช้คู่มือปฏิบัติการของระบบออนไลน์
11.00-12.00 น. นักวิจัยสมัครสมาชิกและเข้าระบบข้อมูล โดยผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน ทั้ง 3 โครงการ 13.00-14.00 น. นักวิจัยลงบันทึกข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. เกิดความรู้ ความเข้าใจในการลงบันทึกข้อมูลและหลักการบริหารจัดการโครงการ
  2. สามารถบันทึกข้อมูลกิจกรรมของโครงการในระบบ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณาจารย์ในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จำนวน 10 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open