สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

การพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสุขภาพความมั่นคงทางอาหาร จ.นครศรีธรรมราช

การพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสุขภาพความมั่นคงทางอาหาร จ.นครศรีธรรมราช

1 กุมภาพันธ์ 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาเครื่องมือ ตัวชี้วัดสำหรับเก็บข้อมูลการประเมิน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ได้เครื่องมือการเก็บข้อมูล สำหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และจะส่งให้ผุ้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะก่อนเก้บข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 8 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
8,500.00 0.00 813.00 0.00 0.00 0.00 9,313.00 lock_open