สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

การนำเสนอข้อมูลถอดบทเรียน การทำHIA Forum

การนำเสนอข้อมูลถอดบทเรียน การทำHIA Forum

25 มิถุนายน 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. จัดเวทีทบทวน เวทีคืนข้อมูล โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารด้านความมั่นคงทางอาหาร
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ได้สรุปและสังเคราะห์ข้อมูลการจัดเวทีที่ผ่านมา มีการรวบรวมข้อมูล และเตรียมการจัดทำรายงาน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 8 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
11,500.00 0.00 7,044.00 0.00 0.00 0.00 18,544.00 lock_open