สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยการจัดการระบบความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน จ.นครศรีธรรมราช

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยการจัดการระบบความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน จ.นครศรีธรรมราช

31 พฤษภาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ประชุมกลุ่มย่อยผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ ท้องถิ่น 4 แห่ง และผู้ดำเนินโครงการชุมชนน่าอยู่
  2. สัมภาษณ์เชิงลึกผู้รับผิดชอบงานความมั่นคงทางอาหาร
  3. รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารด้านความมั่นคงทางอาหารในระดับจังหวัด
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นความมันคงทางอาหาร เพื่อนำข้อมูลที่ได้ประมวลเป็นข้อมูลนำเสนอในเวทีระดับจังหวัด ในวันที่ 4 มิ.ย.62

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 26 คน จากที่ตั้งไว้ 26 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนพื้นที่ ต.หูล่อง,ต.เขาแก้ว,ต.จันดี,ต.ไสหร้า

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,500.00 0.00 5,485.00 1,517.00 0.00 0.00 11,502.00 lock_open