สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

การประเมินยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร จ.นครศรีธรรมราช

การประเมินยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร จ.นครศรีธรรมราช

13 พฤษภาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีการประเมินยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารในระดับองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีกำหนดการ

  • 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเวที
  • 13.00 – 13.30 น. กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวทีประเมินยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารในระดับองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ อาจารย์ชุติมา รอดเนียม สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • 13.30 – 15.00 น. แบ่งกลุ่มตามพื้นที่ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะตามแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ตำบล ได้แก่ อบต.หูล่อง อ.ปากพนัง อบต.เขาแก้ว อ.ลานสกา อบต.ไสหร้า และเทศบาลตำบลจันดี
  • 15.00 – 16.00 น. นำเสนอข้อมูลสถานการณ์และข้อเสนอแนะต่อแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร
  • 16.00 – 16.30 น. สรุปการผลการประเมินเวที
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ได้ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารด้านความมั่นคงทางอาหารทั้ง 4 ตำบล พร้อมข้อเสนอแผนงานโครงการที่จะนำเข้าในเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนระดับจังหวัดในวันที่ 4 มิถุนายน 62 ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 39 คน จากที่ตั้งไว้ 39 คน
ประกอบด้วย

-เจ้าหน้าที่อปท. -ครู, -อสม. -สจรส.มอ. -นักวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
20,300.00 0.00 20,693.00 0.00 0.00 0.00 40,993.00 lock_open