สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

การทบทวนวรรณกรรมและจัดเตรียมโครงร่างการวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพHIA

การทบทวนวรรณกรรมและจัดเตรียมโครงร่างการวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพHIA

11 กันยายน 2561
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงาน ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA และ สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ได้เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 8 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
8,500.00 0.00 967.00 9,000.00 0.00 0.00 18,467.00 lock_open