สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1

1.4 ประชุมทีมพี่เลี้ยงจังหวัดแพร่และคณะทำงาน

1.4 ประชุมทีมพี่เลี้ยงจังหวัดแพร่และคณะทำงาน

5 กุมภาพันธ์ 2565
เพชรรุ่งเขต1เพชรรุ่งเขต1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงานโครงการแก่ทีมพี่เลี้ยงจังหวัดแพร่และคณะทำงาน แนวทางการสนับสนุนกิจกรรม และการจัดทำแผนปฏิบัติการดครงการในพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมประชุม10  คนและมีการการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการในพื้นที่ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณืในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แต่ละพื้นที่ 1.ชี้แจงวัตถุประสงค์และกิจกรรมโครงการในพื้นที่ เขต 1 2.จัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ 3.ทบทวนการโปรแกรมในการบันทึกข้อมูลแผนงานและโครงการในการดำเนินงานโครงการฯ 4.แลกเปลี่ยนรูปแบบพัฒนาศักยภาพทีมและแกนนำ
5.สรุปผล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
9,500.00 0.00 6,280.00 2,323.00 0.00 0.00 18,103.00 lock_open