สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1

4.1.3 การเสริมศักยภาพกองทุนต้นแบบอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

4.1.3 การเสริมศักยภาพกองทุนต้นแบบอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

1 มิถุนายน 2565
เพชรรุ่งเขต1เพชรรุ่งเขต1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต ลงพื้นที่ร่วมกับพี่เลี้ยงจังหวัดหรือพี่เลี้ยงพื้นที่ พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ การดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม การติดตามโครงการและการสร้างยกระดับกองทุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้การทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ดีของพื้นที่เขต 1 กองทุนสุขภาพตำบล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ การดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย โดยบันทึกโครงการที่พัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการ การติดตามโครงการลงในโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล( https://localfund.happynetwork.org/) โดยทีมพี่เลี้ยงและตัวแทนผู้รับผิดชอบกองทุนร่วมบันทึก แก้ไขเพิ่มเติมและลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จำนวน 4 กองทุน มีแผนงาน 4 แผน และ  โครงการที่พัฒนา  7  โครงการ ครั้งที่ 2 เยี่ยม      1 มิ.ย. 65 - ทต.เวียงสา - อบต.แม่สาคร - ทต.ขึ่ง                         2 มิ.ย. 65 - ทต.กลางเวียง ครั้งที่ 3 เยี่ยม                       26 มิ.ย. 65 - ทต.เวียงสา - อบต.แม่สาคร - ทต.ขึ่ง                         27 มิ.ย. 65 - ทต.กลางเวียง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
21,000.00 0.00 8,672.00 1,100.00 0.00 0.00 30,772.00 lock_open