สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1

4.1.5 การเสริมศักยภาพกองทุนต้นแบบอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

4.1.5 การเสริมศักยภาพกองทุนต้นแบบอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

12 มิถุนายน 2565
เพชรรุ่งเขต1เพชรรุ่งเขต1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต  พื้นที่ ติดตามการดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมและสรุปผลการทำงานพื้นที่เขต 1 ครั้งที่ 3 ในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบ อำเภอร้องกวางลงพื้นที่ติดตาม หนุนเสริมการจัดทำแผนปัจจัยเสี่ยงและแผนตามบริบทพื้นที่แก้ไขข้อมูลสถานการณ์ แนะนำแหล่งที่มาของข้อมูลในการบันทึกการการตรวจสอบข้อมูล โดยทีมพี่เลี้ยงและตัวแทนผู้รับผิดชอบกองทุนในแต่ละพื้นที่ ร่วมดำเนินการในการบันทึก การแก้ไขเพิ่มเติมและลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในโปรแกรมออนไลน์ จำนวน10 กองทุน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต ติดตามการดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมและสรุปผลการทำงานพื้นที่เขต 1 ครั้งที่ 3 ในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  ดังนี้  จำนวน10 กองทุน 1 12 มิ.ย. 65 - อบต.ห้วยโรง -อบต.แม่ทราย - อบต.แม่ยางฮ่อ
2 13 มิ.ย.65- อบต.ไผ่โทน- อบต.น้ำเลา-อบต.แม่ยางร้อง
3 14 มิ.ย.65 - อบต.ร้องกวาง 4 15 มิ.ย.65- เทศบาลตำบลร้องกวาง-เทศบาลตำบลบ้านเวียง -อบต.แม่ยางตาล แผนตามบริบทพื้นที่จำนวน 10 แผน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
21,000.00 0.00 5,016.00 0.00 0.00 0.00 26,016.00 lock_open