สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1

1.5ประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

1.5ประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

30 เมษายน 2565
เพชรรุ่งเขต1เพชรรุ่งเขต1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวัตถุประสงค์ 1) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 2) เพื่อวางแผนการจัดแผนปฏิบัติการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและติดตามพื้นที่กองทุนของโครงการในพื้นที่ เขต1 เวลา กิจกรรม 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 - 10.20 น. ทบทวนแนวทาง เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ แผนการบริหารจัดการโครงการฯ ทวนสอบข้อมูลในโปรแกรมของแต่ละพื้นที่ โดย นายสุวิทย์ สมบัติ

10.20 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10.30 – 12.00 น. ทบทวนการบันทึกข้อมูล การจัดทำแผน พัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมในระบบออน์ไลน์ และตรวจสอบการบันทึกแผนงานและโครงการในแผนการดำเนินงานโครงการฯ การติดตามในแต่ละพื้นที่
โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. แลกเปลี่ยนรูปแบบการติดตาม ผลการติดตามในแต่ละพื้นที่ สูงเม่น ร้องกวางสูงเม่น ร้องกวาง อำเภอเมืองพะเยาและเวียงสา และจัดทำแผนการติดตามพื้นที่กองทุน โดย พี่เลี้ยงเขตและจังหวัด

13.00 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.30 – 16. 00 น. สรุปผลและปิดการประชุม โดย คุณสุวิทย์ สมบัติ และนางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุมครบทุกพื้นที่ พี่เลี้ยงส่วนกลางให้คำแนะนำการทำแผน  การทบทวนนิยาม บันทึกสถานการณ์ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่ในอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร้อมให้คำแนะนำการบันทึกแผน โครงการ การบันทึกกิจกรรม ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ พี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ สามารถเข้าเยี่ยม กองทุนสุขภาพตำบลได้วันละ 3 กองทุน
แกนนำกองทุนสุขภาพตำบลมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบันทึกแผนงาน /โครงการที่พัฒนาเกี่ยวกับกิจกรรมการทางกายมากขึ้น
แกนนำกองทุนฯ พื้นที่สูงเม่น ร้องกวาง และเมืองพะเยา ส่วนใหญ่สามารถพัฒนาแผนได้ อำเภอเวียงสายังไม่สามารถลงบันทึกได้เนื่องจากผู้รับผิดชอบงานมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการและบางส่วนยังไม่ได้อนุมัติงบกองทุน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
16,500.00 0.00 16,784.00 5,770.00 0.00 0.00 39,054.00 lock_open