สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1

4.2การแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน (มิถุนายน 2565)

4.2การแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน (มิถุนายน 2565)

29 มิถุนายน 2565
เพชรรุ่งเขต1เพชรรุ่งเขต1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 จัดกิจกรรมการประชุมการประชุมการแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน กองทุนสุขภาพตำบล กองทุนสุขภาพเขตพื้นที่ 1 ณ โรงแรม มูสโฮเทล เชียงใหม่ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมดังนี้ เวลา 09. 00 – 09.30 น.ลงทะเบียน เวลา 09.30 – 10.00 น. กล่าวต้อนรับและสรุปกิจกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับ สรุปสถานการณ์การจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายของพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 พื้นที่ โดย นายสุวิทย์ สมบัติ
เวลา 10.00- 12.00 น. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สร้างการเรียนรู้ทักษะการจัดการความรู้ พื้นที่ต้นแบบกองทุนสุขภาพตำบลเขตพื้นที่ 1โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ เวลา12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00-14.30 น. (ต่อ) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สร้างการเรียนรู้ทักษาะการจัดการความรู้ พื้นที่ต้นแบบเขตพื้นที่ 1
เวลา 14.30 -14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 14.45 - 15.30 น. นำเสนอและสรุปบทเรียนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สร้างการเรียนรู้ทักษะการจัดการความรู้ พื้นที่ต้นแบบกองทุนสุขภาพตำบลเขตพื้นที่ 1 - พื้นที่ อ.สูงเม่น อ.ร้องกวาง จ.แพร่ - พื้นที่ อ.เวียงสา จ.น่าน
- พื้นที่ อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา สรุปแผนการติดตามเสริมพลังของละพื้นที่ อภิปราย ปิดการประชุม โดย ทีมพี่เลี้ยงเขต พี่เลี้ยงจังหวัด และพื้นที่ เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป สรุปและปิดการประชุม  โดย นายสุวิทย์ สมบัติ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วม 20 คน ครบทุกพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
13,400.00 0.00 53,314.00 0.00 0.00 0.00 66,714.00 lock_open