สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1

4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ 32 กองทุน

4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ 32 กองทุน

10 พฤษภาคม 2565
เพชรรุ่งเขต1เพชรรุ่งเขต1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงเขต 1 คนและจังหวัด 1 คน ร่วมเสริมพลังในการพัฒนาให้แต่ละกองทุนสามารถบันทึกแผน พัฒนาดครงการและติดตามโครงการในโปรแกรม รวมทั้งเสริมศักยภาพพื้นที่ให้สามารถเป็นพื้นที่เรียนรู้ได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบอำเภอสูงเม่น อำเภอร้องกวาง เมืองพะเยา อำเภอละ10 กองทุนและเวียงสา4กองทุน รวม34 กองทุนระหว่างวันที่ 10 พค.ถึง28พค65

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
97,000.00 0.00 27,880.00 7,405.00 0.00 0.00 132,285.00 lock_open