สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1

3.14 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนอำเภอ ร้องกวาง จังหวัดแพร่

3.14 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนอำเภอ ร้องกวาง จังหวัดแพร่

16 พฤษภาคม 2565
เพชรรุ่งเขต1เพชรรุ่งเขต1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 พี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่
มีการบันทึกวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่กองทุนฯ ในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ บันทึกโครงการที่พัฒนา โครงการที่ติดตาม โดยทีมพี่เลี้ยงจังหวัด พี่เลี้ยงพื้นที่และกองทุนฯ จำนวน 10 กองทุน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีตัวแทนผู้รับผิดชอบงานจาก อบต.และเทศบาลจำนวน 10 พื้นที่ๆละ 1-2 คน และสามารถบันทึกข้อมูลแต่ละประเด็น ได้ 10 แผน
บันทึกโครงการที่พัฒนาได้จำนวน 20 โครงการและ บันทึกโครงการที่ติดตามได้จำนวน 11 โครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
8,900.00 0.00 9,096.00 0.00 0.00 0.00 17,996.00 lock_open