สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

mediation

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

assignment
กิจกรรม : การประชุมการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและการแพทย์ในงานวิ่งของประเทศไทย
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
รวม 0